Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym
Opis Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
Miejsce Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecym załatwia Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 10, tel. 33/84 29 310, e-mail: um@um.oswiecim.pl
Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecym.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Inspektor Iwona Szczerbic, telefon: 33/842-93-10 wew. 1310
           
Wymagane dokumenty - wniosek wraz z kompletem załączników (do pobrania),
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Załączniki  1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego
w terminie nie wniósł sprzeciwu.    
 2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.  
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
 4. Kserokopia decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
 5. Kserokopia badania bakteriologicznego wody.
 6. Kserokopia protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje).
 7. Kserokopia protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej.
 8. Kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 9. Kserokopia umowy na wywóz śmieci.
Opłaty Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
   • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
   • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów
* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:
   • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
   • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
Termin załatwienia sprawy 1 miesiąc od daty wpływu wniosku o wydanie opinii Prezydenta Miasta Oświęcim wraz z kompletem załączników
Tryb odwoławczy      
Informacje dodatkowe      
Przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. *numeru telefonu przez Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w celu realizacji niniejszego wniosku. Brak podania numeru telefonu nie wpływa na załatwienie sprawy. W dowolnym momencie ma Pan/i prawo wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym, na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy .
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres bezterminowo.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-09-28 09:25:31
Data utworzenia 2018-05-18
Data udostępnienia 2019-03-22 13:31:53
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Tarłowska
Udostępnił Admin