Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym
Opis Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
Miejsce Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecym załatwia Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 10, tel. 33/84 29 310, e-mail: sekretariat@um.oswiecim.pl
Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecym.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Inspektor Iwona Szczerbic, telefon: 33/842-93-10 wew. 1310
           
Wymagane dokumenty - wniosek wraz z kompletem załączników (do pobrania),
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
Załączniki  1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego
w terminie nie wniósł sprzeciwu.    
 2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.  
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
 4. Kserokopia decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
 5. Kserokopia badania bakteriologicznego wody.
 6. Kserokopia protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje).
 7. Kserokopia protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej.
 8. Kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 9. Kserokopia umowy na wywóz śmieci.
Opłaty Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
   • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
   • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów
* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:
   • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
   • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
Termin załatwienia sprawy 1 miesiąc od daty wpływu wniosku o wydanie opinii Prezydenta Miasta Oświęcim wraz z kompletem załączników
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-24 13:40:45
Data utworzenia 2018-05-18
Data udostępnienia 2019-03-22 13:31:53
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Tarłowska
Udostępnił Administrator