Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Nieruchomości i rolnictwo

Nazwa Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości, umieszczenie sieci uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, umieszczenie obiektów towarzyszących sieciom na gruntach stanowiących własność miasta Oświęcim
Opis Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Zarządzenie Nr 0151/33/04 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27.09.2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie gruntu Gminy Miasta Oświęcim, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Miejsce Wydział Mienia Komunalnego - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Jagiełły 23, I piętro, pokój 17.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- inspektor - Katarzyna Kuci
telefon: (33) 842-92-18 wew. 1218
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowany uzyskaniem zgody na wejście w teren powinien złożyć wniosek - wg załączonego wzoru.
Do wniosku należy dołączyć projekt techniczny inwestycji z oznaczonym przebiegiem sieci, oraz lokalizację ewentualnych urządzeń towarzyszących.
Załączniki wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej.
Urząd Miasta Oświęcim na podstawie Zarządzenia Nr 0151/33/04 Prezydenta Miasta Oświęcim pobiera opłaty za zajęcie nieruchomości:
1. opłata za czasowe zajęcie terenu -na czas trwania inwestycji, o rozpoczęciu i zakończeniu, której należy powiadomić tut. Urząd,  /za każdy dzień zajęcia 1 m2 gruntu w wysokości 0,50 zł - zajęcie krótsze niż 24 godziny traktuje się jako zajęcie na 1 dzień/
2. roczne za posadowienie obiektów towarzyszących /obiekty zajmujące do 1 m2 w rzucie poziomym - 20 zł, powyżej 1 m2 - 50 zł/
3. roczne  za umieszczenie sieci uzbrojenia /50% kwoty za czasowe zajęcie terenu/.
Termin załatwienia sprawy Do 30-tu dni.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikajacy z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelartyjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.  dla spraw określonych kategorią archiwalną B5, B10
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie  danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/i żądania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku
9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-14 12:10:48
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Wioletta Praciak