Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Zagospodarowawnie przestrzenne

Nazwa Przyjmowanie wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych działek
Opis Art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Miejsce Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój 22.
Wnioskodawca informowany jest o stanowisku Prezydenta Miasta.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
Zuzanna Sanak, telefon: (33) 842-92-72, wew. 1272
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg załączonego wzoru,
2. l egz. kopii z mapy ewidencyjnej w skali l:1000 lub l:2000
Załączniki Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego
Opłaty Wolne od opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy Prezydent Miasta rozpatruje wnioski w zależności od potrzeb
Tryb odwoławczy Wnioskodawca niezadowolony ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Informacje dodatkowe Wniosek o opracowanie lub o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego może złożyć każdy.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. A.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu i numeru PESEL, które podawane są dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy oraz prawidłowej identyfikacji osoby. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-02 14:34:27
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-12 14:26:15
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Potaczek
Udostępnił Bozena Baran