Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Zagospodarowawnie przestrzenne

Nazwa Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opis Art. 4, art. 50 - 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Miejsce Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój 22, telefon 842-92-22, wew. 1222, e-mail: sekretariat@um.oswiecim.pl
Wynikiem prowadzonego postępowania jest wydanie (lub odmowa wydania) decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Mateusz Kowal, telefon: (33) 842-92-22, wew. 1222
- Zuzanna Sanak, telefon: (33) 842-92-72, wew. 1272
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
2. Załączniki zgodne z wykazem w ww. wniosku.
3. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
Załączniki Wniosek zgodny ze wzorem wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. poz.2462)
Opłaty Składając wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 598 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3. Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku.

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) jeżeli wnioskodawcą jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Termin załatwienia sprawy Do l miesiąca, natomiast w sprawach wymagających uzyskania opinii bądź uzgodnień innych organów - do 3 miesięcy.
Tryb odwoławczy Od decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Informacje dodatkowe 1. Decyzja o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wygasa, jeżeli inny podmiot uzyskał pozwolenie na budowę na nieruchomości objętej wnioskiem inwestora lub jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
2. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać zawieszone w drodze postanowienia, jeżeli nieruchomość objęta wnioskiem znajduje się w obszarze, dla którego opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. A.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu i numeru PESEL, które podawane są dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy oraz prawidłowej identyfikacji osoby. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-14 10:22:45
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-12 14:26:15
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Potaczek
Udostępnił Bozena Baran