Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Zagospodarowawnie przestrzenne

Nazwa Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis Podstawa prawna: art. 71 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Miejsce Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój 22
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:

Zuzanna Sanak, telefon: (33) 842-92-72, wew. 1272
 
                                 
Wymagane dokumenty - Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Mapa ewidencyjna w skali 1:2000, 1:1000, lub mapa zasadnicza 1:500, 1:1000
Załączniki Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłaty Składając wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej). Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 3.  Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Termin załatwienia sprawy od 7dni do 14 dni
Tryb odwoławczy Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia – przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Termin zażalenia
7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia
Informacje dodatkowe Zaświadczenie wydaje się przed zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Wydawane jest wyłącznie w sytuacji, gdy teren, na którym projektowana jest zmiana sposobu użytkowania – objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu – zaświadczenia nie wydaje się.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z art. 6 ust.1 pkt.c RODO.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. B5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu i numeru PESEL, które podawane są dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy oraz prawidłowej identyfikacji osoby. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-02 13:57:36
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-12 13:34:36
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Potaczek
Udostępnił Bozena Baran