Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Zagospodarowawnie przestrzenne

Nazwa Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko
Miejsce Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój 22.
Wynikiem prowadzonego postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
• Mateusz Kowal, telefon: (33) 842-92-22, wew. 1222
                                 
Wymagane dokumenty    • Wniosek o wydanie decyzji.
   • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia.
   • W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ.
   • Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy OOŚ. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej.
   • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ.
   • W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
   • W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy OOŚ, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ
   • Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
   • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 205 zł.
   • W przypadku korzystania z pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł.
   • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się formie pisemnej, w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z zapisem ich w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowania oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
Załączniki wniosek o wydawanie decyzji o śrowowiskowych uwarunkowaniach
Opłaty Składając wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej). Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul.Rynek Główny 3.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Termin załatwienia sprawy Do ok. 3 miesięcy
Tryb odwoławczy Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej należy skorzystać z formularza Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszczonego pod linkiem: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach/
Postępowanie kończące się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest związane z opiniowaniem i uzgadnianiem uwarunkowań środowiskowych z organami ochrony środowiska (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być nałożony obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko). W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska opinię wydaje również organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydanie/zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art.6 ust.1 pkt c RODO.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. BE10.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu i numeru PESEL, które podawane są dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy oraz prawidłowej identyfikacji osoby. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-03-25 14:10:34
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-12 13:08:13
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Potaczek
Udostępnił Bozena Baran