Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Podatki i opłaty lokalne

Nazwa Udzielanie ulg podatkowych przez Prezydenta Miasta na wniosek podatnika w formie: - odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, - odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, - umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Opis Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
Miejsce Wydział Podatkowy Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pok. 16.

Wynikiem załatwienia sprawy jest decyzja administracyjna podejmowana na zasadzie uznania administracyjnego.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • inspektor Karolina Gabryś, telefon: 8429216 wew. 1216,   
                                 
Wymagane dokumenty Wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym udokumentowany dowodami. W sprawach stosowania ulg podatkowych przedmiotem oceny musi być stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa podatnika istniejąca w dacie roz-strzygania sprawy.
Załączniki - wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty
- wniosek przedsiębiorcy w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty
- wniosek w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
- wniosek przedsiębiorcy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
- wniosek w sprawie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
- wniosek przedsiębiorcy w sprawie umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Opłaty brak
Termin załatwienia sprawy Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postę-powania. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ podatkowy obowią-zany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez podatnika decyzji.
Informacje dodatkowe Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także nie zapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, lub ratę podatku.
Udzielenie ulgi podatkowej w formie odroczenia terminu płatności podatku, lub rozłożenia podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i innych opłat stanowiących dochód budżetu miasta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujących ww. kwestie.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - dla ww. spraw określono kategorię archiwalną B-10.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym za wyjątkiem numeru telefonu i adres e-mail, których podanie jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych (numer telefonu i adres e-mail) skutkuje brakiem możliwości kontaktu z podatnikiem za pomocą tych środków komunikacji.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania numeru telefonu oraz adresu e-mail w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-10 12:29:10
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna Monika Żaczek-Skiba
Udostępnił Bozena Baran