Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Opis Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr LV/873/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Oświęcim
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 26.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Inspektor - Jan Milowski, telefon: 842-91-26 wew. 1126    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek strony - wg załączonych wzorów. Wniosek powinien być złożony co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone we wniosku.

Projekt organizacji ruchu powinien być zatwierdzony przez Starostę Oświęcimskiego, ul. Wyspiańskiego 10. Starosta dokonuje zatwierdzenia po zaopiniowaniu przez zarządcę drogi.
Załączniki 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót (przekop, bezwykopowo) lub/i umieszczenia liniowych urządzeń obcych,
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (włączenie w plac budowy, zabezpieczenie robót poza pasem drogowym, ustawienie rusztowania, wydzielenie miejsca do parkowania, ustawienie kontenera itp.),
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy,
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (prowadzenie handlu obwoźnego, urządzenie ogródka kawiarnianego itp.),
5. Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego drogi gminnej w celu usunięcia awarii urządzeń obcych, a znajdujących się w pasie drogowym,
6. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń obcych oraz reklam (uzgodnienie).
Opłaty Za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane  z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, za 1 m2 za każdy dzień:
- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,50 zł
- przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50% szerokości - 4,50 zł
- przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 6,50 zł
- zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 1,50 zł

2) umieszczanie w pasie drogowym  liniowych urzadzeń obcych, rocznie za 1 m2 powierzchni pasa zajętego przez rzut poziomy urządzeń
- w pasie drogowym - 30,00 zł
- na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł

3) umieszczanie w pasie drogowym  urządzeń obcych innych niż wymienione w pkt 2 za każdy dzień za 1 m2 pasa zajętego przez rzut poziomy oraz 1 m2 powierzchni reklamy:
- obiektu handlowego lub usługowego - 2,000  zł
- innych obiektów np. stacje  transformatorowe - 0,30 zł
- powierzchni reklamy - 2,00 zł    

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach  innych niż wym. w pkt. 1-3) za 1 m2, za 1 każdy dzień:
- powierzchni do handlu obwoźnego - 4,50 zł
- ogródków kawiarnianych - 1,50 zł
- przez znak poziomy P-20 - 1,00 zł
- niewymienione powyżej - 1,50 zł

5) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:
 - za zajęcie, o którym mowa w punkcie 1,3,4 bez względu na rodzaj elementu zajętego    pasa drogowego, za 1 m2 za każdy dzień - 0,20 zł
 - za zajęcie, o którym mowa w punkcie 2, rocznie za 1 m2 powierzchni pasa zajętego     przez rzut poziomy umieszczonego liniowego urządzenia obcego:
   - w pasie drogowym - 20,00 zł
   - na drogowym obiekcie inżynierskim - 20,00 zł
Termin załatwienia sprawy W terminie do 1-miesiąca od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego lub lokalizację urządzeń obcych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J.Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia pasa określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu - zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalonej za zajęcie pasa drogowego.
Przetwarzanie danych osobowych            
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-03 13:24:00
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:56
Osoba odpowiedzialna ANNA PIWOWARSKA
Udostępnił Bozena Baran