Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis Art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny, art.8 ust.5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr LIV/1089/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Gospodarki Miejskiej - Referat Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 29,
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Inspektor - Magdalena Ptaszyńska, telefon: 842-91-29 wew. 1129    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:

- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
(Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".),
- tytuł prawny do dysponowania bazą transportową lub jej oddziałem,
- podpisaną umowę ze stacją zlewną lub potwierdzenie zlecenia określającego warunki dokonywania zrzutu nieczystości ciekłych.

2. Po rozpatrzeniu wniosku o  udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostaje wydane zezwolenie.
Załączniki Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Opłaty 107,00 - opłata za wydanie zezwolenia.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni
Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim
Informacje dodatkowe          
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres B5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-11-26 10:02:45
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-06-07 12:23:59
Osoba odpowiedzialna ANNA KOŁODZIEJ
Udostępnił Administrator