Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Sprawy mieszkaniowe i lokalowe

Nazwa Wynajem lokalu użytkowego w drodze przetargu
Opis Uchwała Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
Zarządzenie Nr 0050.33.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10.04.2015 r. (z póź. zm.) w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów, konkursów ofert i negocjacji czynszowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim oraz powołania komisji przetargowej, konkursu ofert i negocjacji czynszowych.
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Mienia Komunalnego - Referat Gospodarki Lokalowej, Jagiełły 23, I piętro, pokój 29,
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- inspektor - Wanda Habczyk
- inspektor - Dariusz Stanek
telefon: (33) 842-92-29 wew. 1229    
                                 
Wymagane dokumenty I. Do udziału w przetargu
1. oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Gminy Miasto Oświęcim
2. dowód osobisty lub pełnomocnictwo udzielone przez uczestnika przetargu
3. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
4. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
II. Przed zawarciem umowy najmu z zarządcą.
1. weksel wraz z deklaracją wekslową lub dowód wpłaty kaucji

Ogłoszenie o przetargu ukazuje się w prasie lokalnej na 14 dni przed ustalonym terminem przetargu, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Mienia Komunalnego  i ZBM oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim.
Zainteresowany przetargiem do dnia poprzedzającego dzień przetargu wpłaca wadium na konto podane w ogłoszeniu o przetargu.
Wpłata wadium oraz złożenie w/wym. oświadczeń stanowią warunki konieczne do udziału w przetargu.
Przetarg odbywa się w siedzibie Wydziału Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 i jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta.
Przetarg wygrywa ten oferent, który zaoferował najwyższa stawkę za m2 powierzchni lokalu.
Finaliście przetargu Wydział Mienia Komunalnego wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu z zarządcą. Przed zawarciem umowy najmu należy u zarządcy złożyć zabezpieczenie gwarancyjne w formie weksla lub kaucji.
Załączniki - oświadczenie w zakresie zobowiązań finansowych
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
- deklaracja wekslowa
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy 1. Postępowanie przetargowe odbywa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu niezwłocznie po przetargu.
3. Zawarcie umowy najmu z zarządcą w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe O wynajem lokalu użytkowego nie mogą ubiegać się osoby, posiadające zadłużenie wobec Gminy Miasto Oświęcim
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury związanej z przetargierm, konkursem ofert lub negocjacjami czynszowymi na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcm na podstawie Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal oraz zarządzenia Nr 0050.33.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10.04.2015 r. (z póź. zm.) w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów, konkursów ofert i negocjacji czynszowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim oraz powołania komisji przetargowej, konkursu ofert i negocjacji czynszowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną B 5, tj. okres przechowywania 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usuwania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia procedury związanej z przetargiem, konkursem ofert lub negocjacjami czynszowymi na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcim.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-05-28 14:54:38
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-22 07:57:29
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Wioletta Praciak