Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Sprawy mieszkaniowe i lokalowe

Nazwa Wynajem lokalu użytkowego w drodze konkursu ofert
Opis Sprawę realizuje Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, ul. Bema 12, 32-600 Oświęcim, tel. 33-84240-51, mail: sekretariat@zbm.pl
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Mienia Komunalnego - Referat Gospodarki Lokalowej, Jagiełły 23, I piętro, pokój 29,
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- inspektor - Wanda Habczyk
- podinspektor - Beata Cowczyk-Dulska
telefon: (33) 842-92-29 wew. 1229    
                                 
Wymagane dokumenty Do udziału w konkursie
1. Oferta pisemna zawierająca dane określone w § 4 ust. 4 załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.33.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10.04.2015 r. z p. zm.
Przed zawarciem umowy najmu z zarządcą.
2. weksel wraz z deklaracją wekslową lub dowód wpłaty kaucji

Ogłoszenie o konkursie ofert ukazuje się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Mienia Komunalnego i ZBM oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim, na 14 dni przed ustalonym terminem konkursu ofert.
Zainteresowany konkursem wpłaca wadium do dnia poprzedzającego dzień konkursu. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto zarządcy. Wpłata wadium oraz złożenie oferty pisemnej są warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert.
1. Oferty na konkurs winny być składane w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na wynajem lokalu przy ul. ............................."..  
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę oferty,
- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
- oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w zakresie świadczeń finansowych należnych gminie Miasto Oświęcim
- określenie rodzaju działalności, jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu
- wysokość proponowanej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu i ewentualne inne propozycje
- podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty).

Konkurs ofert odbywa się w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 23.
Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia.
O wynikach konkursu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia.
Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu i odczytywaniu ofert.
Finaliście konkursu ofert Wydział Mienia Komunalnego wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu w z zarządcą. Przed zawarciem umowy najmu należy u zarządcy złożyć zabezpieczenie gwarancyjne w formie weksla lub kaucji.
Załączniki - oświadczenie w zakresie zobowiązań finansowych
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert
- deklaracja wekslowa
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Wydanie skierowania niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu ofert. Zawarcie umowy najmu  w terminie 14 dni od daty odbycia konkursu.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe O wynajem lokalu użytkowego mogą ubiegać się osoby, które nie mają zadłużenia wobec miasta Oświęcim.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury związanej z przetargierm, konkursem ofert lub negocjacjami czynszowymi na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcm na podstawie Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal oraz zarządzenia Nr 0050.33.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10.04.2015 r. (z póź. zm.) w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów, konkursów ofert i negocjacji czynszowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim oraz powołania komisji przetargowej, konkursu ofert i negocjacji czynszowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną B 5, tj. okres przechowywania 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usuwania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia procedury związanej z przetargiem, konkursem ofert lub negocjacjami czynszowymi na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcim.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-04 15:04:26
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-22 09:57:33
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Admin