Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Sprawy mieszkaniowe i lokalowe

Nazwa Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
Opis Ustawa z dnia 21.06.200l r. o dodatkach mieszkaniowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w/s dodatków mieszkaniowych oraz art. 104 kpa
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Mienia Komunalnego, Jagiełły 23, I piętro, pokój 23,
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- inspektor - Anna Grubka
telefon: (33) 842-92-23 wew. 1223    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - wg załączonego wzoru.
2. Deklaracja o wysokości dochodów - wg załączonego wzoru.
3. Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w okresie ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku.
4. Dokument potwierdzający miesięczny wymiar opłat (wystawiony przez Zarządcę)
5. Faktura za energię elektryczna z ostatniego okresu rozliczeniowego.
6. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.
7. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.
Załączniki 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - zał. Nr 1.
2. Deklaracja o wysokości dochodów- zał. Nr 2.
3. Zaświadczenie o dochodach
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
- osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- innym osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli:
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy 40 % w gospodarstwie jednoosobowym i 30% w gospodarstwie wieloosobowym przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego - przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać:
- dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2
- dla 2 osób 40m2 + 30% = 52,0m2
- dla 3 osób 45m2 + 30% - 58,5m2
- dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2
- dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2
- dla 6 osób - 70m2 + 30% = 91,0m2 + 5m2 dla każdej kolejnej osoby.
 
4. Do wniosku należy dołączyć:
- deklaracja o wysokości dochodów
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- w przypadku emerytów i rencistów odcinki za trzy m-ce poprzedzające datę złożenia wniosku wysokości pobranej emerytury/renty,
- w przypadku osób pobierających alimenty - wyrok Sądu o wysokości alimentów.
- w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne z Ośrodka Pomocy Społecznej - kwotę wypłaconych świadczeń potwierdzonych zaświadczeniem wydanym przez MOPS,
- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (w sytuacji gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana z adnotacją czy w okresie ostatnich trzech m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową).
- ostatni rachunek za energię elektryczną,
- aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc.

Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania należy dołączyć do wniosku fakturę za energię elektryczną.
Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania  dodatku mieszkaniowego oraz dokonywania wypłaty dodatku mieszkaniowego  na podstawie  Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.   o dodatkach  mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2133) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 r. z późn. zm.).
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną B 5 , tj. okres przechowywania 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usuwania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-01 07:48:22
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:56
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Admin