Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Sprawy mieszkaniowe i lokalowe

Nazwa Wydanie decyzji o zryczałtowanym dodatku energetycznym
Opis Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Mienia Komunalnego, Jagiełły 23, I piętro, pokój 23,
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- inspektor - Anna Grubka
telefon: (33) 842-92-23 wew. 1223    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - wg poniższego wzoru.
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub kopie umowy kompleksowej.
Załączniki nie dotyczy
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego.
Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłoszonym co roku do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 10,94 zł miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej wynosi - 18,23 zł miesięcznie.

Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przekazywany na wskazany rachunek bankowy.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyznania  dodatku energetycznego oraz dokonywania wypłaty dodatku energetycznego  na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną B 5 , tj. okres przechowywania 5 lat, licząc od dnia  1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usuwania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana  dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-01 14:54:25
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:56
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Bozena Baran