Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
Opis Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w/s wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.
Miejsce Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego załatwia Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Solskiego 2, pok. 10, tel. 842-93-10, e-mail: um@um.oswiecim.pl.
Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji o zezwoleniu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o odmowie wydania zezwolenia z podaniem uzasadnienia.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielanie informacji:
Irena Wojtaszczyk - Inspektor, tel. 33/842-93-10 wew. 1310
           
Wymagane dokumenty Prezydent Miasta wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej na podstawie złożonego wniosku.
Do wniosku dołącza się:
   1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
   2. odpis z właściwego rejestru;
   3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
   4. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
   5. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
   6. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dostarczone dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione. Do wglądu należy dostarczyć oryginały.

Uwaga:
pkt. 1 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadregionalnym, podmiot zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Starosty.
Załączniki    1) Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego -  załącznik nr 1
   2) Oświadczenie o posiadaniu numeru REGON i NIP -  załącznik nr 2.
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim
Informacje dodatkowe Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:
   1. gmina,
   2. podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do podmiotów tych zalicza się:
      - organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
      - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
   3. podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Oświęcim,

Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:
   1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
   • przestał spełniać warunki określone w ustawie,
   • nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Oświęcim, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Prezydent Miasta Oświęcim wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
   2. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Oświęcim cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
Przetwarzanie danych osobowych              
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-07 14:35:30
Data utworzenia 2018-05-18
Data udostępnienia 2018-05-18 13:32:19
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Tarłowska
Udostępnił Wioletta Praciak