Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ewidencji ludności i dowodów osobistych
Opis 1. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 3. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL 7. rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego 8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 4 i pok. 5
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Bogusława Wądrzyk, telefon: (33) 8429304 wew. 1304
- Agata Klęczar, telefon: (33) 8429304 wew. 1304
- Anna Latko, telefon (033) 8429305 wew. 1305
 
                                 
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL lub z Rejestru Dowodów Osobistych
Załączniki 1) wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
2) wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych,
3) wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
4) wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.
Opłaty Opłata wynosi:
1. 17 zł. od zaświadczenia (w formie zaświadczenia udostępnia się dane osobowe dotyczące wnioskodawcy)
2. 17 zł. od pełnomocnictwa
3. 31 zł. za udostępnienie danych jednostkowych
4. 31 zł. od dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym
5. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
W tytule przelewu wpisać – „opłata za udostępnienie danych” lub „opłata za wydanie zaświadczenia”.
Opłatę można wnieść:
- na konto 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020, Bank Spółdzielczy w Zatorze lub
- gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 17
Termin załatwienia sprawy Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydawane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie danych oraz decyzje wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia, a w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych przysługuje prawo wniesienia odwołania. 
Zażalenie i odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.   
Termin odwołania:
- w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,  
- w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.
Informacje dodatkowe Udostępnianie danych osobowych:
1. Podmiotom wskazanym w art. 46  i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców udostępniane są nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, jeżeli nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy.
2. Osobom i jednostkom organizacyjnym o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-3 – dane udostępniane są odpłatnie.
Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Dane ze zbioru danych osobowych ewidencji ludności mogą być udostępnione osobie fizycznej jeżeli wykaże w tym interes prawny (kserokopię dokumentu potwierdzającego interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych ze zbiorów meldunkowych - należy dołączyć do wniosku) lub uwiarygodni interes faktyczny w otrzymaniu danych, a osoba, której dane dotyczą wyraża na to zgodę.

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych:
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym uprawnione są:
1. nieodpłatnie - podmioty wskazane w art. 66 ust. 3 i pkt 1-11 ustawy z dnia
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w zakresie niezbędnym do realizacji
ich ustawowych zadań,
2. odpłatnie - inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes prawny albo wykażą
interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której
udostępniane dane dotyczą.  
W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub
dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz
rejestru dowodów osobistych można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika,
bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy pamiętać
o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez  
zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.
Przetwarzanie danych osobowych klauzula informacyjna w załączniku
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-12 12:40:36
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 13:52:07
Osoba odpowiedzialna Dorota Steczek
Udostępnił Wioletta Praciak