Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ewidencji ludności
Opis 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
3. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
9. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych
11. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danyc
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 4 i pok. 5
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Bogusława Wądrzyk, telefon: (33) 8429304 wew. 1305
- Agata Klęczar, telefon: (33) 8429304 wew. 1305
- Anna Latko, telefon (033) 8429305 wew. 1305
 
                                 
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych lub z Rejestru Dowodów Osobistych
Załączniki 1) wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
2) wniosek  o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
3) wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Opłaty Opłata skarbowa wynosi:
1. 17 zł od zaświadczenia (w formie zaświadczenia udostępnia się dane osobowe dotyczące wnioskodawcy)
2. 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej i za udostępnienie danych można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze nr 18-8136-0000-0031-0008-2000-0020, w kasie Urzędu Miasta lub w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2 pokój 4. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie – nie później jednak niż miesiąc od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia, a w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych przysługuje prawo wniesienia odwołania.
Zażalenie i odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.
Termin odwołania
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W terminie 7 dni od otrzymania postanowienia
Informacje dodatkowe Udostępnianie danych osobowych:
   • dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.
   • dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych:
   • zapytania o dane jednostkowe w trybie wnioskowym należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa; dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie;
   • wnioski o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych:
   • w trybie wnioskowym - organy gmin. Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy;
   • w trybie pełnej i ograniczonej teletransmisji - minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.
Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.
W Urzędzie Miasta Oświęcim udostępnienie danych załatwia się w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Ludwika Solskiego 2, pok. nr 4 i 5 , tel. 33/84-29-304, tel./fax 33/84-29-305, mail: um@um.oswiecim.pl  
Wynikiem załatwienia sprawy jest odpowiednio:
   a) udostępnienie danych w formie pisemnej informacji lub zaświadczenie,
   b) postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści,
   c) decyzja administracyjna w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych Dane ze zbioru danych osobowych ewidencji ludności mogą być udostępnione osobie fizycznej jeżeli wykaże w tym interes prawny (kserokopię dokumentu potwierdzającego interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych ze zbiorów meldunkowych - należy dołączyć do wniosku) lub uwiarygodni interes faktyczny w otrzymaniu danych, a osoba, której dane dotyczą wyraża na to zgodę.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-07 14:35:30
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 13:52:07
Osoba odpowiedzialna Dorota Steczek
Udostępnił Wioletta Praciak