Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie dowodu osobistego
Opis 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 729 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 4, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Agata Klęczar - Podinspektor
- Anna Latko - Inspektor
- Anna Rusin – Podinspektor
   
telefony kontaktowe:
tel. 33/84 29 304 wew. 1304
tel. 33/84 29 305 wew. 1305
 
                                 
Zasady składania wniosku i odbioru dowodu osobistego: 1. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
4. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.
5. Osoba która nie ukończyła 18. roku życia może samodzielnie złożyć wniosek o dowód osobisty nie wcześniej w 30 dniu przed osiągnięciem pełnoletności.
6. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
7. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:
 a) która nie ukończyła 12. roku życia,
 b) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy)
 c) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
8. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego musi spełniać wymogi określone w art. 29 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych tj. naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłonięta włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Wymogi te nie dotyczą osoby:
 a) która nie ukończyła 5. roku życia,
 b) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 c) której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów.
9. Fotografia załączona do wniosku  o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w nakryciu głowy, jeśli osoba ta:
 a) przedstawi zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP,
 b) uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
10. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli osoba ta przedłoży:
 a) orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
 b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydaanie dowodu osobistego.
2. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
1) nie ukończyła 5. roku życia;
2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1;
2) osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Zaginięcie lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić jak najszybciej:

- osobiście w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju,
- w konsulacie - osobiście, listownie lub faksem (osoby przebywające za granicą),
- w komendzie policji,
- przez internet - w tym przypadku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu, które pozwolą potwierdzić tożsamość.

Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu.

Posiadacz e-dowodu (wydanego po 4 marca 2019 r.) ma możliwość zawieszenia dokumentu na 14 dni kalendarzowych. Jeśli dowód w tym czasie nie odnajdzie się i nie zostanie wycofane jego zawieszenie, zostanie on automatycznie unieważniony.

Zarówno zawieszenia, jak i unieważnienia dowodu może dokonać pełnomocnik.
Opłaty brak
Termin załatwienia sprawy Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
Tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Okresy ważności dowodów osobistych: 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. 
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
Przetwarzanie danych osobowych                        
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-03 13:18:04
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 13:52:07
Osoba odpowiedzialna DOROTA STECZEK
Udostępnił Bozena Baran