Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Opis 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Miejsce Wymeldowania z pobytu stałego i czasowego dokonuje się
1. W formie pisemnej na formularzu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. Nr 4, tel. 33/84 29 304, 33/84 29 305,  tel/fax 33/84 29 306, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświecim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

2. W formie dokumentu elektronicznego – poprzez centralną usługę na platformie ePUAP2  www.euap.gov.pl
   1. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
   2. Profil Zaufany można założyć online pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
   3. W celu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego należy skorzystać z usługi pod adresem:

Wymeldowanie z pobytu stałego:
https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego#scenariusz-przez-internet
lub
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-wymeldowania-z-miejsca-2

Wymeldowanie z pobytu czasowego:
https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego#scenariusz-przez-internet
lub
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-wymeldowania-z-miejsca
i przesłać zgłoszenie elektroniczne do organu gminy właściwego ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu.
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
• Anna Rusin, telefon (33) 8429304, wew. 1304
• Agata Klęczar, telefon (33) 8429304, wew. 1304
• Anna Latko, telefon (33) 8429305, wew. 1305
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego do wglądu dowodu osobistego lub paszportu
Załączniki - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
- zgłoszenie wymedlowamia z miejsca pobytu czasowego
- wzór pełnomocnictwa
Opłaty 1. Za dokonanie czynności meldunkowych nie pobiera się opłat.
2. Opłata za wydanie zaświadczenia – 17 zł.
3. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego  z siedzibą: Oświęcim Rynek Główny 3. 

4. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lud rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Katalog zwolnień za wydanie zaświadczenie określony został w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z pobytu stałego lub czasowego wydaje się na wniosek.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona z załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta.
Informacje dodatkowe 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez Pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu.
5. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.
Przetwarzanie danych osobowych                        
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-03 13:38:58
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 13:52:07
Osoba odpowiedzialna Dorota Steczek
Udostępnił Bozena Baran