Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
Opis ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Miejsce Zameldowania na pobyt stały i czasowy dokonuje się:
1. W formie pisemnej na formularzu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok. Nr 4 i 5, tel. 842-93-04, 842-93-05,  tel/fax 33 842-93-06
w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświecim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

2. W formie dokumentu elektronicznego poprzez centralną usługę na platformie ePUAP2  www.euap.gov.pl
   1. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
   2. Profil Zaufany można założyć online pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
W celu zgłoszenia zameldowania miejsca pobytu stałego lub czasowego należy skorzystać z usługi pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/zameldowanie/zameldowanie-na-pobyt-staly-i-czasowy/zameldowanie-na-pobyt-staly-2
lub
https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet
wypełnić zgłoszenie i przesłać do organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości zamieszkania.
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
• Anna Rusin, telefon (33) 8429304, wew. 1304
• Agata Klęczar, telefon (33) 8429304, wew. 1304
• Anna Latko, telefon (33) 8429305, wew. 1305
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”
- odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka,
- podpisany przez osobę meldującą się,
- zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby meldującej się dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
2. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.
3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika, dodatkowo:
-pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
-dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Po zameldowaniu na pobyt stały – z urzędu wydawane jest zaświadczenie o zameldowaniu.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, wydawane jest na wniosek.
Załączniki - zgłoszenie pobytu stałego
- zgłoszenie pobytu czasowego
- pelnomocnictwo
Opłaty 1. Za dokonanie czynności meldunkowych nie pobiera się opłat.
2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lud rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.  Katalog zwolnień za wydanie zaświadczenie określony został w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest z Urzędu bezpłatnie - po dokonaniu czynności meldunkowej.
4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest wyłącznie na wniosek  za opłatą 17 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego z siedzibą: Oświęcim Rynek Główny 3. 
Termin załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Tryb odwoławczy Strona, której odmówiono zameldowania może wnieść o rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji administracyjnej.
Informacje dodatkowe 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
3. Zameldowania na pobyt stały można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
4. Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.
5. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
W przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania, lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.
Przetwarzanie danych osobowych                        
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-03 13:38:57
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 13:52:07
Osoba odpowiedzialna Dorota Steczek
Udostępnił Bozena Baran