Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Działalność gospodarcza i alkohole

Nazwa Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych
Opis Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w oparciu o przepisy:
-ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
-uchwały Nr LII/1018/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Miasta Oświęcim
-uchwały Nr LII/1017/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.08.2018 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Miasta Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych -zarządzenia nr 0050.142.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18.08.2017 r. w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich, 32-600 Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 15 i 16 w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
  • Bożena Sterczewska, telefon (33) 8429316, wew. 1316
  • Renata Gawryś, telefon (33) 8429315, wew. 1315
                                 
Wymagane dokumenty 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych np. umowa najmu, dzierżawy lub akt własności,
2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Załączniki - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Opłaty Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1. Przy rozpoczęciu działalności  w tym zakresie wynosi:
-dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa –525 zł
- powyżej 18% alkoholu- 2.100 zł

2. Przy kontynuacji działalności, uzależniona od wartości uzyskanej ze sprzedaży tych napojów w roku poprzednim:
- przy przekroczeniu 37.500 zł – dla napojów do 4,5% oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy przekroczeniu 37.500 zł – dla napojów powyżej 4,5% do 18% – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy przekroczeniu 77.000 zł – dla napojów powyżej 18% – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.
3. W przypadku nie przekroczenia wartości wymienionej w punkcie 2, opłata wnoszona w wysokości wymienionej w punkcie 1.
4. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości uzyskanej ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Opłatę można wnieść
- na konto 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020, Bank Spółdzielczy w Zatorze
- lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy Rynku Głównym 3.
Termin załatwienia sprawy Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, gdy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku
Tryb odwoławczy Przedsiębiorcy przysługuje:
1. możliwość złożenia zażalenia na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu ws opinii wydania zezwolenia: zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim
2. możliwość złożenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Termin odwołania
1. Zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
2. Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Oświęcim:

1.  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1)  100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
2)  90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)  90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  powyżej 18% zawartości alkoholu.

2.  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1)  80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
2)  80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  powyżej 18% zawartości alkoholu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-12-05 14:22:52
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-18 13:35:20
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Tarłowska
Udostępnił Administrator