Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Działalność gospodarcza i alkohole

Nazwa Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oświęcim
Opis Komunikat
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 15
Informacja                                  
  LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
3. Kodeks postępowania administracyjnego
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych
i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku
z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego.

Jednostki i osoby odpowiedzialne
Wydział kompetentny do załatwienia sprawy:
   • Wydział Spraw Obywatelskich (SO), 32-600 Oświęcim ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 15,

Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
   • Renata Gawryś – Inspektor Wydziału SO
     tel. 33/ 84 29 315 wew. 1315
   • Bożena Sterczewska – Główny Specjalista Wydziału SO
tel. 33/ 84 29 315 wew. 1315

Wymagane dokumenty
Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć następujące dokumenty:
   • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, wraz z oświadczeniem, iż odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym,
   • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
   • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej,
   • w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nim,
   • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
   • dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji,
   • pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).
Ponadto w przypadku kiedy przedsiębiorca osobiście wykonuje przewozy należy okazać:
   • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   • aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
   • prawo jazdy.
Wzory wniosków i załączników
Formularze do pobrania:
Wniosek o udzielenie, dostosowanie, zmianę, wtórnik licencji  
Oświadczenie
Wykaz pojazdów
Miejsce i sposób załatwienia sprawy
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 – pok. 1 Dziennik Podawczy,
w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświecim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Oświęcim.

Odbiór licenji:
Wydział Spraw Obywatelskich, 32-600 Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświecim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Termin załatwienia
Do 30 dni.
Opłaty
Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy miasto – OŚWIĘCIM wynosi:
- od 2 do 15 lat: 200 zł.
- od 16 do 30 lat: 250 zł.
- od 31 do 50 lat: 300 zł.
W tytule przelewu należy wpisać - licencja TAXI.
Ponadto, za niżej wymienione czynności pobierane są opłaty obliczane procentowo od opłat za udzielenie licencji:
   • 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji,
   • 1% za wydanie wypisu na  każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji,
   • 10% za zmianę danych w licencji,
   • 11% za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji,
   • 5% za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji,
   • 1% za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach,
   • 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
   • 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy.
   •
Opłatę można wnieść:
- przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Zatorze nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020, lub
- gotówką (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy
ul. Piastowskiej 17.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Sadu Administracyjnego.

Opłaty za odwołanie
nie dotyczy
Uwagi i informacje dodatkowe
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej
w wysokości 17,00 zł. (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową)

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż
w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-12-29 14:18:50
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 10:19:52
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Tarłowska
Udostępnił Administrator