Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Oświęcim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 17.05.2021r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Urząd Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2

32-600 Oświęcim

tel: +48 (33) 8429100, fax: +48 (33) 8429199

e-mail: it@um.oswiecim.pl

Osobą kontaktową jest Jakub Mucha, it@um.oswiecim.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 842-91-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 22.04.2018r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 22.04.2018r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Miasta Oświęcim

ul. Zaborska 2

32-600 Oświęcim

tel: +48 (33) 8429100, fax: +48 (33) 8429199

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Miasta Oświęcim rozmieszczony jest w 5 budynkach na terenie miasta Oświęcim.

I. Główny Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2

 1. Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ulicy Zaborskiej posiada schody z wyposażoną windą dla wózków inwalidzkich – platformę przyschodową na parterze wraz z sygnalizatorem. Drugie wejście do budynku od strony parkingu posiada schody z poręczą.
 2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
 3. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.
 5. Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.
 6. Brak pętli indukcyjnych w budynku
 7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

II. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ulicy posiada schody z poręczą. Drugie wejście do budynku od strony parkingu znajduje się na poziomie zero gdzie przy dyżurce Straży Miejskiej klient może zgłosić potrzebę kontaktu z pracownikiem pracującym na wyższym piętrze. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu przy ul. Władysława Jagiełły, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim.
 2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
 3. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.
 5. Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.
 6. Brak pętli indukcyjnych w budynku.
 7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

III. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 25

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ulicy Władysława Jagiełły posiada schody z poręczą. Drugie wejście do budynku od strony parkingu znajduje się na poziomie zero. Do wejścia wykonany jest zjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście pozbawione jest progu. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu przy ul. Władysława Jagiełły, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim.
 2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
 3. Brak pętli indukcyjnych w budynku.
 4. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego,po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.
 6. Na poszczególne kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.
 7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

IV. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2

 1. Budynek dysponuje jednym wejściem od strony ulicy, który posiada schody z poręczą. Przed wejściem znajduje się dzwonek, przeznaczony dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu przy ul. Ludwika Solskiego, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim.
 2. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
 3. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego,po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.
 5. Na pierwszą kondygnacje prowadzi klatka schodowa z poręczą. Budynek nie posiada windy. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższym piętrze i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta.
 6. Brak pętli indukcyjnych w budynku.
 7. W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

V. Budynek Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 12a

 1. Budynek dysponuje jednym wejściem od strony ulicy Królowej Jadwigi, który posiada jeden szerszy stopień do głównych drzwi oraz podjazd przeznaczony dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze, które są do dyspozycji interesanta.
 3. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
 4. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Urzędzie Miasta istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w Sekretariacie.
 6. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/