Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
Opis Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2200)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2014 r, poz. 402)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451)
Miejsce Wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych, rozpatruje Wydział Gospodarki Miejskiej ul. Zaborska 2, II piętro, p. 25.
Wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.
Informacja Osobą kompetentną do rozpatrzenia sprawy i udzielania informacji:
• inspektor ds. transportu Izabela Żak -  telefon: 842-91-75 wew. 1175
Wymagane dokumenty 1. Wniosek (wniosek należy wydrukować obustronnie)
2. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
3. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
4. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający zasady z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451)
5. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
6. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miasta i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
Opłaty 1. Obszar gminy:
     - do 1 roku – 50 zł
     - do 2 lat – 75 zł
     - do 3 lat – 100 zł
     - do 4 lat – 125 zł
     - do 5 lat – 150 zł
2. Obszar powiatu:
     - do 1 roku – 125 zł
     - do 2 lat – 150 zł
     - do 3 lat – 175 zł
     - do 4 lat – 225 zł
     - do 5 lat – 275 zł
3. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:
     - do 1 roku – 175 zł
     - do 2 lat – 200 zł
     - do 3 lat – 225 zł
     - do 4 lat – 275 zł
     - do 5 lat – 300 zł
4. Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40zł
5. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Termin załatwienia sprawy Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcimia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego krajowego transportu drogowego osób, przeprowadzenia postępowania potwierdzającego wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu oraz postępowania kontrolnego w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres B5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-08-19 12:07:47
Data utworzenia 2018-12-17
Data udostępnienia 2018-12-17 11:06:07
Osoba odpowiedzialna Izabela Żak
Udostępnił Admin