Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Podziały gruntów, numeracja nieruchomości

Nazwa Wydanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości
Opis Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Miejsce Wydział Mienia Komunalnego - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Jagiełły 23, I piętro, pokój 17.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- inspektor - Robert Skowronek
telefon: (33) 842-92-69 wew. 1269
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowany rozgraniczeniem swojej nieruchomości powinien złożyć wniosek - wg załączonego wzoru. Do wniosku należy dołączyć:
1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia /aktualny odpis z ksiąg wieczystych -ważny 3 miesiące od daty jego wystawienia/
2. wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10.
Załączniki wniosek o wszczęcie postępowania w/s ustalenia granicy nieruchomości
Opłaty Składając wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej). Opłatę uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miasta Oświęcim Bank Spółdzielczy w Zatorze nr 18-8136-0000-0031-0008-2000-0020. Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku. Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Za czynności rozgraniczeniowe wnioskodawca ponosi koszty u geodety przeprowadzającego rozgraniczenie.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji przez geodetę z przeprowadzonego rozgraniczenia nieruchomości.
Tryb odwoławczy Od decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości będącej przedmiotem rozgraniczenia przysługuje stronie żądanie przekazania sprawy do sądu. Od decyzji umarzającej postępowanie stronie przysługuje za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10.
Termin odwołania
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego zostaje podjęte niezwłocznie po złożeniu przez stronę dokumentów. Na postanowienie nie służy zażalenie.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
   2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
   4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie insrtukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. – dla spraw określono kategorię archiwalną – kat. A.
   6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
   7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
   8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/i żądania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
   9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   10.  Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-02-05 16:19:17
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Wioletta Praciak