Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Podziały gruntów, numeracja nieruchomości

Nazwa Nadanie numeracji porządkowej na budynek lub nieruchomość
Opis Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r. poz.1368)
Miejsce Wydział Mienia Komunalnego - ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój 19.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- inspektor - Edyta Kawiorska
telefon: (33) 842-92-70 wew. 1270
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowany otrzymaniem numeru porządkowego na budynek /nieruchomość/ powinien złożyć wniosek - wg załączonego wzoru.
Załączniki - wniosek o nadanie numeru porządkowego
- informacja dotycząca przetwarzania danych
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy Do 14 dni.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Informacje dodatkowe Numery porządkowe ustala się dla budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846 62 21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów  dla Miasta Oświęcim na podstawie  art 47 a, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2101 z póź. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie bowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zapisów ww. przepisów prawa w zakresie realizacji wniosku pn. Nadanie numeracji porządkowej na budynek lub nieruchomość. Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów.
9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-03-22 14:02:44
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-28 09:10:09
Osoba odpowiedzialna JOANNA GRUNWALD
Udostępnił Bozena Baran