Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Nieruchomości i rolnictwo

Nazwa Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność miasta Oświęcim
Opis Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, uchwała XXIX/575/16 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2016 r. w/s określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim, zarządzenie Prezydenta Miasta nr 0151/23/07 z dnia 6.07.2007 r. w/s ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunt oraz najem stanowisk i kiosków handlowych z późń.zm
Miejsce Wydział Mienia Komunalnego - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Jagiełły 23, I piętro, pokój 18.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- podinspektor Wioletta Gabryś
telefon: (33) 842-92-68 wew. 1268
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowany wydzierżawieniem gruntów powinien złożyć wniosek - wg załączonych wzorów.
Załączniki wniosek o wydzierżawienie gruntu na cele rolne - załącznik nr 1
wniosek o wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym - załącznik nr 2
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy Do 4 miesięcy.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Informacje dodatkowe W przypadku dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat wymagana jest Uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego wydzierżawienia gruntów.
W przypadku zawarcia kolejnej umowy o dzierżawę gruntu wymagana jest Uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie insrtukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. – dla spraw określono kategorię archiwalną – kat. A.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/i żądania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.  Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-11 11:58:41
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił MARIA PŁACHTA