Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Nieruchomości i rolnictwo

Nazwa Wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na własność miasta Oświęcim
Opis Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
Miejsce Wydział Mienia Komunalnego - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Jagiełły 23, I piętro, pokój 19.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- podinspektor - Aneta Pietyra
telefon: (33) 842-92-19 wew. 1219
                                 
Wymagane dokumenty Właściciel gruntu przejętego z mocy prawa na własność miasta Oświęcim aby otrzymać odszkodowanie powinien złożyć wniosek - wg załączonego wzoru.
Załączniki wniosek o wypłacenie odszkodowania
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Około 2-ch miesięcy.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Informacje dodatkowe Zajęcie z mocy prawa następuje gdy w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela, zostają wydzielone zgodnie z planem miejscowym działki gruntu pod drogi publiczne, lub poszerzenie istniejących dróg publicznych  a decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Wypłaty odszkodowania dokonuje się na podstawie protokołu uzgodnień i prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt podziału oraz wypisu z ksiąg wieczystych. W przypadku gdy nie dojdzie do porozumienia w/s wysokości ceny odszkodowania za grunt pomiędzy właścicielem gruntu a Prezydentem Miasta, odszkodowanie ustala się i wypłaca wg zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie insrtukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. – dla spraw określono kategorię archiwalną – kat. A.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/i żądania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.  Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-14 14:58:37
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Wioletta Praciak