Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Nieruchomości i rolnictwo

Nazwa Nabywanie gruntów na rzecz miasta w drodze oferty lub wniosku od właścicieli
Opis Uchwała Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim
Miejsce Wydział Mienia Komunalnego - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Jagiełły 23, I piętro, pokój 17.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- podinspektor - Aneta Stachura
telefon: (33) 842-92-17 wew. 1217    
                                 
Wymagane dokumenty Zainteresowany zbyciem swojej nieruchomości na rzecz miasta Oświęcim powinien złożyć ofertę sprzedaży gruntu lub wniosek o uregulowanie stanu prawnego zajętych nieruchomości.
Załączniki 1. wniosek o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
2. wniosek o wykup nieruchomości
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej. Ewentualne opłaty notarialne i sądowe, których uiszczenie podlega uzgodnieniom z Prezydentem Miasta
Termin załatwienia sprawy Około 4-ch miesięcy.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim.
Informacje dodatkowe Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, może nastąpić z uwagi na uzasadniony interes Miasta Oświęcim, a w szczególności:
1) w celu realizacji zadań własnych Miasta Oświęcim,
2) w celu realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
3) w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
4) w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych przez Miasto Oświęcim,
5) w celu tworzenia zwartych kompleksów nieruchomości gminnych ułatwiających gospodarowanie nimi zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
6) w przypadkach wynikających z odrębnych ustaw.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie insrtukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. – dla spraw określono kategorię archiwalną – kat. A.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/i żądania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
9.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.  Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-14 14:58:37
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:43:23
Osoba odpowiedzialna ANNA SULIK
Udostępnił Wioletta Praciak