Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Zagospodarowawnie przestrzenne

Nazwa Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcim
Opis Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Miejsce Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, I piętro, pokój 22.
Wynikiem rozpatrzenia wniosku jest wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
- Mateusz Kowal, telefon: (33) 842-92-22, wew. 1222
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek inwestora o wydanie wypisu/wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oświęcimia - wg załączonego wzoru,
Załączniki Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie wypisu i/lub wyrysu wynosi:
   1. Od wypisu:
   a) do 5 stron - 30 zł
   b) powyżej 5 stron – 50 zł
   2. Od wyrysu
   a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu lub rozpoczętą część odpowiadająca stronie formatu A4 – 20 zł
   b) nie więcej niż 200 zł

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul.Rynek Główny 3.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego
Termin załatwienia sprawy Do 7 dni
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Prezydenta Miasta Oświęcim
Informacje dodatkowe          
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:    
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art.6 ust.1 pkt c RODO.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. B5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu i numeru PESEL, które podawane sa dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy oraz prawidłowej identyfikacji osoby. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-04-27 12:37:58
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-12 14:26:15
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Potaczek
Udostępnił Bozena Baran