Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Podatki i opłaty lokalne

Nazwa Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
Opis Art. 306e -306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
Miejsce Wydział Podatkowy Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pok. 10.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 pok 1.  Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika na dzień wystawienia zaświadczenia
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • inspektor Iwona Kubik, telefon: 8429260 wew. 1260.
   
                                 
Wymagane dokumenty W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć podanie - wg załączonego wzoru.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika należy dołączyć pisemną zgodę spadkodawcy, zbywającego bądź podatnika, o którym wnioskodawca chce uzyskać informację.
Załączniki wniosek o wydanie:
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
- zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy,
- zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,
- zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika.
Opłaty Wymagana opłata skarbowa:
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł
- pozostałe zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze O/Oświęcim
Termin załatwienia sprawy Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni od daty złożenia podania.
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje postanowienie, od którego przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-go w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Informacje dodatkowe - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - wydawane jest na wniosek wnioskodawcy będącego podatnikiem (art. 306e O.p.)

- Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy - wydawane jest na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą. (art. 306f  O.p.).

- Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - wydawane jest na wniosek zbywającego, albo na wniosek nabywcy za zgodą zbywającego (art. 306g  O.p.). Zgoda zbywającego, o której mowa powyżej to zgoda podatnika (zbywającego) wyrażona na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.

- Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika - wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej za zgodą podatnika (art. 306h  O.p.). Zgoda podatnika, o której mowa powyżej to zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i innych opłat stanowiących dochód budżetu miasta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujących ww. kwestie.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - dla ww. spraw określono kategorię archiwalną B-10.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym za wyjątkiem numeru telefonu i adres e-mail, których podanie jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych (numer telefonu i adres e-mail) skutkuje brakiem możliwości kontaktu z podatnikiem za pomocą tych środków komunikacji.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania numeru telefonu oraz adresu e-mail w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-10 12:44:11
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna Monika Żaczek-Skiba
Udostępnił Bozena Baran