Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Podatki i opłaty lokalne

Nazwa Wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Opis Art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Miejsce Wydział Podatkowy Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pok. 10.

Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych.
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
   • inspektor Iwona Kowalska, telefon: 8429210 wew. 1210.    
                                 
Wymagane dokumenty Celem uzyskania zaświadczenia należy złożyć podanie - wg załączonego wzoru
Załączniki brak
Opłaty Wymagana opłata skarbowa: od zaświadczenia - 17,00 zł.
W sprawach wymienionych w art. 2, art. 3, art. 3a, art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - płaty skarbowej nie pobiera się.

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze O/Oświęcim
Termin załatwienia sprawy W dniu złożenia podania. W przypadkach skomplikowanych w terminie do 7 dni od daty złożenia podania.
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje postanowienie, od którego przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 7 dni od daty jego postanowienia.
Informacje dodatkowe        
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i innych opłat stanowiących dochód budżetu miasta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujących ww. kwestie.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) - dla ww. spraw określono kategorię archiwalną B-10.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym za wyjątkiem numeru telefonu i adres e-mail, których podanie jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych (numer telefonu i adres e-mail) skutkuje brakiem możliwości kontaktu z podatnikiem za pomocą tych środków komunikacji.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania numeru telefonu oraz adresu e-mail w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-01-10 12:09:53
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 15:21:20
Osoba odpowiedzialna Monika Żaczek-Skiba
Udostępnił Bozena Baran