Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Udzielnie osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Opis - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ,
- uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 32
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Magdalena Ptaszyńska, telefon: 842-91-82 wew. 1182    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) odpis z wykazu hipotecznego lub odpis ze zbioru dokumentów – prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji) ponieważ dla mojej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy posiadaczy nieruchomości, będących płatnikami podatku od nieruchomości.
2)  oświadczenie współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi.
3) oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma zostać udzielona dotacja.
4) oświadczenie, że wnioskodawca posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła.
5) oświadczenie, że wnioskodawca oprócz ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Oświęcim, będzie lub nie będzie ubiegał się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł.
 
2. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim –  wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) w przypadku kotła gazowego, olejowego, elektrycznego - protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony przez instalatora wykonującego zmianę systemu ogrzewania.
2) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - umowę na dostawę ciepła.
3) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia z wyszczególnieniem ceny – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać wnioskodawcę.
4) dokument potwierdzający zezłomowanie starego źródła ciepła tj. kotła węglowego, kozy na węgiel/drewno lub oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła, w przypadku piecy kaflowych, trzonów kuchennych i kominków na węgiel/drewno sporządzone przez wnioskodawcę.
5) oświadczenie wnioskodawcy, że pozyskał lub nie pozyskał dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł. W przypadku pozyskania środków finansowych należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt.

3. Po rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji i stwierdzeniu zgodności z przyjętymi zasadami, zostaje zawarta umowa. Po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów zostanie wypłacona dotacja.
Załączniki 1. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na udzielenie dotacji, strona zostaje powiadomiona pisemnie o późniejszym, przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że:
      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.
      2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: mail: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846 62 21 lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach jednorodzinnych, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
      4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
      5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres BE10.
      6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia, przenoszenia, złożenia sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.  
      7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
      8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
      9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
      10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
      11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-23 11:01:14
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-06-29 12:58:12
Osoba odpowiedzialna Stachura Sylwia
Udostępnił Bozena Baran