Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Udzielanie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
Opis Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 400 a ust. 1 pkt 2 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 29
Informacja Osoba kompetentna do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska - Aleksandra Kowalczyk, telefon: 842-91-29 wew. 1129    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej – wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:

1) odpis z wykazu hipotecznego lub odpis ze zbioru dokumentów – prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji) ponieważ dla mojej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy posiadaczy nieruchomości, będących płatnikami podatku od nieruchomości.
2) oświadczenie współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi.
3) oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma zostać udzielona dotacja.
4) oświadczenie, że wnioskodawca oprócz ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Oświęcim, będzie lub nie będzie ubiegał się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł.


2. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej –  wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza sporządzony przez służby przedsiębiorstwa, w którym została również zawarta informacja potwierdzająca likwidację zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych,
2) podpisaną umowę z przedsiębiorstwem na odprowadzanie ścieków,
3) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia z wyszczególnieniem ceny – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać wnioskodawcę,
4) oświadczenie wnioskodawcy, że pozyskał lub nie pozyskał dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z innych bezzwrotnych źródeł. W przypadku pozyskania środków finansowych należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt.

3. Po rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji i stwierdzeniu zgodności z przyjętymi zasadami, zostaje zawarta umowa. Po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów zostanie wypłacona dotacja.
Załączniki 1. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
2. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na udzielenie dotacji, strona zostaje powiadomiona pisemnie o późniejszym, przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że:
      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim,z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.
      2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: mail: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846 62 21 lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji na budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
      4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
      5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres BE5.
      6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia, przenoszenia, złożenia sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.  
      7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
      8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
      9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
      10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
      11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-08 14:04:43
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:56
Osoba odpowiedzialna SYLWIA STACHURA
Udostępnił Admin