Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Sfinansowania kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji z gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz altan w rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodach przydomowych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim
Opis Art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz uchwały Nr XXXIII/627/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta Oświęcim na lata 2013-2032 (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową.
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Gospodarki Miejskiej - Referat Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 30,
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej - Sylwia Stachura, telefon: 842-91-30 wew. 1130    
                                 
Wymagane dokumenty Wniosek o sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
- pisemną zgodę współwłaścicieli budynku na usunięcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest albo uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zatwierdzenia  zakresu prac remontowych na dany rok kalendarzowy.
- kserokopię potwierdzenia zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwych organów administracyjnych
Załączniki Wniosek o sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni po wniosku o sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na realizację wniosku, strona zostaje powiadomiona pisemnie o późniejszym, przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wywozu i złożenia odpadów azbestu na składowisku odpadów niebezpiecznych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres B5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-07 12:24:02
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:57
Osoba odpowiedzialna ANNA KOŁODZIEJ
Udostępnił Wioletta Praciak