Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
Opis Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1098)
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Miejsce Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów za wyjątkiem drzew lub krzewów rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, nie będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, załatwia Wydział Gospodarki Miejskiej ul. Zaborska 2, II piętro, p. 31.
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Podinspektor Aleksandra Polak, telefon: 842-91-31 wew. 1131    
                                 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie/przesadzenie drzew lub krzewów - wg załączonego wzoru wraz z załącznikami tj:
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wniosek składany jest przez właściciela tych urządzeń;
- oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych);
- zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew, jeżeli wnioskodawca nie jest jej właścicielem lub zgoda współwłaścicieli, jeśli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem (wymóg nie dotyczy wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym);
- rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
- dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
- projekt planu wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu w przypadku inwestycji (nasadzenia zastępcze rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska z podaniem:
 - liczby, gatunku lub odmiany drzew lub krzewów,
 - miejsca wykonania,
 - terminu wykonania nasadzeń lub przesadzenia;
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
Załączniki 1. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego
2. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - osoby fizyczne
4. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - podmioty inne niż osoby fizyczne
5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/a lub krzewu/ów

Opłaty Opłaty za usunięcie drzew  ustala się zgodnie z art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew z powodów określonych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody.
Usunięcie drzew bez zgłoszenia/zezwolenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu skutkuje naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze lub gotówkowo (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy ul. Piastowskiej 17.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni, natomiast sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcimia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Zgodnie z art. 83 f ustawy o ochronie przyrody obowiązek uzyskania zezwolenia nie obejmuje m.in. usuwania:
1. 1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Wniosek i decyzja w przedmiotowej sprawie są zarejestrowane w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dla terenów stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim za wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, decyzję wydaje Starosta Oświęcimski po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Oświęcim.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz znajdujących się w "Staromiejskim Układzie Urbanistycznym Oświęcimia z przełomu XIV i XV wieku" wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych wydaje się po uzgodnieniu projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/a lub krzewu/ów na podstawie art.83b ust.1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres B5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie  danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-06-29 12:55:52
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-05-20 10:05:57
Osoba odpowiedzialna ANNA KOŁODZIEJ
Udostępnił Bozena Baran