Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Ochrona środowiska i zajęcie drogi gminnej

Nazwa Udzielenie osobom fizycznym, osobom prawnym lub wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
Opis - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
- art. 400 a ust. 1 pkt. 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219.).
Miejsce Sprawę załatwia Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zaborska 2, II piętro, pokój 32
Informacja Osobą kompetentną do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Magdalena Ptaszyńska, telefon: 842-91-82 wew. 1182    
                                 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim   na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) odpis z wykazu hipotecznego lub odpis ze zbioru dokumentów – prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji) ponieważ dla mojej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
2) projekt budowlany na całość instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami lub projekt wykonawczy.
3) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy lub prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę jeżeli jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma zostać udzielona dotacja.
5) uchwałę lub zgodę wspólnoty mieszkaniowej na budowę części wspólnej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.
6) uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub wskazanie osoby reprezentującej wspólnotę mieszkaniową wraz z przedłożonym dokumentem uprawniającym do działania w imieniu wspólnoty.
7) oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

2. Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia   ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wg załączonego wzoru wraz z załącznikami:
1) protokół odbioru części wspólnej instalacji centralnego ogrzewania sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne.
2) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia z wyszczególnieniem ceny – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazać wnioskodawcę.


3. Po rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o udzielenie dotacji i stwierdzeniu zgodności z przyjętymi zasadami, zostaje zawarta umowa. Po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów zostanie wypłacona dotacja.
Załączniki 1. wniosek o zawarcie umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim,
2. wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
Opłaty nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami.
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Informacje dodatkowe W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na udzielenie dotacji, strona zostaje powiadomiona pisemnie o późniejszym, przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że:
      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.
      2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: mail: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846 62 21 lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
      4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
      5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres BE10.
      6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia, przenoszenia, złożenia sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.  
      7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
      8. Podanie  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
      9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
      10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
      11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-09 14:38:30
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2019-02-02 12:52:35
Osoba odpowiedzialna SYLWIA STACHURA
Udostępnił Admin