Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić / Działalność gospodarcza i alkohole

Nazwa Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oświęcim
Opis Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego.
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich, 32-600 Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 15 i 16, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Informacja Osoby kompetentne do załatwienia sprawy i udzielania informacji:
• Renata Gawryś – Inspektor Wydziału SO tel. 33/ 84 29 315 wew. 1315
• Bożena Sterczewska – Główny Specjalista tel. 33/ 84 29 316 wew. 1316
Wymagane dokumenty Do wniosku (wzór wniosku w załączeniu) o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć następujące dokumenty:
• oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, wraz z oświadczeniem, iż odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym (wzór w załączeniu),
• zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej,
• w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nim,
• wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
• dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji,
• pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).
Ponadto w przypadku kiedy przedsiębiorca osobiście wykonuje przewozy należy okazać:
• aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• kserokopię prawa jazdy.
Załączniki - wniosek o udzielenie licencji, zmianę treści, wydanie wtórnika licencji, wydanie wypisu do licencji, na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
- oświadczenie
- wykaz kierowców
- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
Opłaty Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy miasto – OŚWIĘCIM wynosi:
- od 2 do 15 lat: 200 zł.
- od 16 do 30 lat: 250 zł.
- od 31 do 50 lat: 300 zł.
W tytule przelewu należy wpisać – wydanie licencji TAXI, wydanie wypisu do licencji, zmiana licencji, zmiana wypisu, wydanie wtórnika
Ponadto, za niżej wymienione czynności pobierane są opłaty obliczane procentowo od opłat za udzielenie licencji:
• 10% za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji,
• 1% za wydanie wypisu na  każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji,
• 10% za zmianę danych w licencji,
• 11% za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku     o udzielenie licencji,
• 5% za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji,
• 1% za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach,
• 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
• 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy.
Opłatę można wnieść:
- przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Zatorze nr: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020, lub
- gotówką (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu przy Rynku Głównym 3.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni.
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Oświęcim.
Odbiór licencji:
Wydział Spraw Obywatelskich, 32-600 Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Sadu Administracyjnego
Informacje dodatkowe W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej
w wysokości 17,00 zł. (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową)

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-23 16:59:43
Data utworzenia 2018-04-11
Data udostępnienia 2018-04-13 10:19:52
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Tarłowska
Udostępnił Admin